五明学习 净土宗 净土法脉 净土经论 净土圣贤 早晚课 净土指归 净土文集护持
 
 

净土十要(第一) 附录:无量寿经四十八愿

发布人:admin   下载DOC格式文档    微信分享     

 
 
    

 附录:无量寿经四十八愿(照隋慧远疏,愿愿标题,以便醒目。)

 阿弥陀佛,于世自在王佛时,作大国王。闻佛说法,心怀悦豫,寻发道意,弃国捐王,行作沙门,号曰法藏。复诣佛前,礼足右绕,长跪合掌,以颂赞佛。颂赞已毕,而白佛言,我发无上正觉之心,愿佛为我敷演诸佛如来净土之行。我闻此已,当如说修行,成满所愿。时世自在王佛,知其高明,志愿广大,即为广说二百一十亿诸佛刹土,天人善恶,国土粗妙,应其心愿,悉现与之。法藏即一其心,具足五劫,思惟修习。如是修已,复白佛言,我已摄取庄严佛土清净之行。佛告比丘,汝今可说,悦可大众。比丘白佛,唯垂听察,如我所愿,当具说之。于是发此四十八愿。此一一愿,皆为阿弥陀佛西方净土之最初缘起。念佛求生之士,不可不知,故为附录于此。

 此下正说之文,于中合有四十八愿。义要唯三,文别有七。义要三者,一摄法身愿,二摄净土愿,三摄众生愿。四十八中,十二,十三,及第十七,是摄法身。第三十一,第三十二,是摄净土。余四十三,是摄众生。文别七者,初十一愿,为摄众生。次有两愿,是其第二,为摄法身。次有三愿,是其第三,重摄众生。次有一愿,是其第四,重摄法身。次有十三,是其第五,为摄众生。次有两愿,是其第六,为摄净土。下有十六,是其第七,重摄众生。

 第一国无恶道愿设我得佛,国有地狱饿鬼畜生者,不取正觉。

 第二不更恶道愿设我得佛,国中天人寿终之后,复更三恶道者,不取正觉。

 第三身真金色愿设我得佛,国中天人不悉真金色者,不取正觉。

 第四形色相同愿设我得佛,国中天人形色不同有好丑者,不取正觉。

 第五宿命智通愿设我得佛,国中天人不识宿命,下至知百千亿那由他诸劫事者,不取正觉。

 第六天眼普见愿设我得佛,国中天人不得天眼,下至见百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。

 第七天耳普闻愿设我得佛,国中天人不得天耳,下至闻百千亿那由他诸佛所说,不悉受持者,不取正觉。

 第八他心悉知愿设我得佛,国中天人不得见他心智,下至知百千亿那由他诸佛国中众生心念者,不取正觉。

 第九神足无碍愿设我得佛,国中天人不得神足,于一念顷,下至不能超过百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。

 第十不贪计身愿设我得佛,国中天人若起想念贪计身者,不取正觉。

 第十一住定证灭愿设我得佛,国中天人不住定聚必至灭度者,不取正觉。

 就初段中,初有两愿,愿生无苦。后之九愿,愿生得乐。无苦中,初一愿其自国无苦。设我得佛,国有地狱饿鬼畜生,不取正觉。不取正觉者,诸愿不满,终不成佛。假设所愿不满得成,誓终不取。是故说言,设我得佛,国有地狱畜生饿鬼,不取正觉。余亦如是。言地狱者,地下牢狱,是其苦处,故云地狱。言饿鬼者,饥渴名饿,恐怯多畏,故名为鬼。言畜生者,此乃从生畜养为名。一切世人,或为啖食,或为驱使,畜养此生,故云畜生。后之一愿,愿己国中有众生命终,不向他国受苦。此之两愿,愿生无苦。后九愿生得乐之中,初之两愿,愿生身乐。后之七愿,愿生心乐。心中五通各别为一,漏尽分二,故有七愿。

 第十二光明无量愿设我得佛,光明有能限量,下至不照百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。

 第十三寿命无量愿设我得佛,寿命有能限量,下至百千亿那由他劫者,不取正觉。

 第二段中,明摄法身,文相易知。

 第十四声闻无数愿设我得佛,国中声闻有能计量,乃至三千大千世界众生悉成缘觉,于百千劫悉共计校,知其数者,不取正觉。

 第十五随愿修短愿设我得佛,国中天人寿命,无能限量,除其本愿修短自在。若不尔者,不取正觉。

 第十六不闻恶名愿设我得佛,国中天人,乃至闻有不善名者,不取正觉。

 第三段中,明摄众生,文相易知。

 第十七诸佛称叹愿设我得佛,十方世界无量诸佛,不悉咨嗟称我名者,不取正觉。

 第四段中,明摄法身,文相易知。

 第十八十念必生愿设我得佛,十方众生,至心信乐,欲生我国,乃至十念,若不生者,不取正觉。唯除五逆,诽谤正法。

 第十九临终接引愿设我得佛,十方众生,发菩提心,修诸功德,至心发愿,欲生我国。临寿终时,假令不与大众围绕现其人前者,不取正觉。

 第二十欲生果遂愿设我得佛,众生闻我名号,系念我国,植众德本。至心回向,欲生我国。不果遂者,不取正觉。

 第二十一三十二相愿设我得佛,国中天人,不悉成满三十二大人相者,不取正觉。

 第二十二一生补处愿设我得佛,他方佛土诸菩萨众,来生我国,究竟必至一生补处。除其本愿自在所化,为众生故,被弘誓铠,积累德本,度脱一切。游诸佛国,修菩萨行,供养十方诸佛如来,开化恒沙无量众生,使立无上正真之道,超出常伦诸地之行,现前修习普贤之德。若不尔者,不取正觉。

 第二十三供养诸佛愿设我得佛,国中菩萨,承佛神力,供养诸佛。一食之顷,不能遍至无量无数亿那由他诸佛国者,不取正觉。

 第二十四供具随意愿设我得佛,国中菩萨,在诸佛前,现其德本。诸所求欲供养之具,若不如意者,不取正觉。

 第二十五演说妙智愿设我得佛,国中菩萨,不能演说一切智者,不取正觉。

 第二十六那罗延身愿设我得佛,国中菩萨,不得金刚那罗延身者,不取正觉。

 第二十七一切严净愿设我得佛,国中天人,一切万物,严净光丽,形色殊特,穷微极妙,无能称量。其诸众生,乃至逮得天眼,有能明了辨其名数者,不取正觉。

 第二十八道树高显愿设我得佛,国中菩萨,乃至少功德者,不能知见其道场树无量光色高四百万里者,不取正觉。

 第二十九诵经得慧愿设我得佛,国中菩萨,若受读经法,讽诵持说,而不得辩才智慧者,不取正觉。

 第三十慧辩无限愿设我得佛,国中菩萨,智慧辩才,若可限量者,不取正觉。

 第五段中,初三愿,摄他国众生。次一愿,摄自国众生。次一还摄他国众生。后八还摄自国众生。

 第三十一照见十方愿设我得佛,国土清净,皆悉照见十方一切无量无数不可思议诸佛世界,犹如明镜,睹其面像。若不尔者,不取正觉。

 第三十二宝香妙严愿设我得佛,自地已上,至于虚空,宫殿楼观,池流华树,国中所有一切万物,皆以无量杂宝,百千种香,而共合成。严饰奇妙,超诸天人。其香普熏十方世界,菩萨闻者,皆修佛行。若不尔者,不取正觉。

 第六段中,明摄净土,文显可知。

 第三十三蒙光柔软愿设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界众生之类,蒙我光明触其体者,身心柔软,超过天人。若不尔者,不取正觉。

 第三十四闻名得忍愿 设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界众生之类,闻我名字,不得菩萨无生法忍,诸深总持者,不取正觉。

 第三十五脱离女身愿设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界,其有女人闻我名字,欢喜信乐,发菩提心,厌恶女身。寿终之后,复为女像者,不取正觉。

 第三十六常修梵行愿设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界诸菩萨众,闻我名字,寿终之后,常修梵行,至成佛道。若不尔者,不取正觉。

 第三十七天人致敬愿设我得佛,十方无量不可思议诸佛世界诸天人民,闻我名字,五体投地,稽首作礼,欢喜信乐,修菩萨行。诸天世人,莫不致敬。若不尔者,不取正觉。

 第三十八衣服随念愿设我得佛,国中天人,欲得衣服,随念即至。如佛所赞应法妙服,自然在身。若有裁缝染治浣濯者,不取正觉。

 第三十九乐如漏尽愿设我得佛,国中天人所受快乐,不如漏尽比丘者,不取正觉。

 第四十树中现刹愿设我得佛,国中菩萨,随意欲见十方无量严净佛土,应时如意,于宝树中,皆悉照见。犹如明镜,睹其面像。若不尔者,不取正觉。

 第四十一诸根无缺愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,至于得佛,诸根缺漏不具足者,不取正觉。

 第四十二清净解脱愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,皆悉逮得清净解脱三昧。住是三昧,一发意顷,供养无量不可思议诸佛世尊,而不失定意。若不尔者,不取正觉。

 第四十三闻名得福愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,寿终之后,生尊贵家。若不尔者,不取正觉。

 第四十四修行具德愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,欢喜踊跃,修菩萨行,具足德本。若不尔者,不取正觉。

 第四十五普等三昧愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,皆悉逮得普等三昧。住是三昧,至于成佛,常见无量不可思议一切如来。若不尔者,不取正觉。

 第四十六随愿闻法愿设我得佛,国中菩萨,随其志愿所欲闻法,自然得闻。若不尔者,不取正觉。

 第四十七闻名不退愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,不即得至不退转者,不取正觉。

 第四十八得三法忍愿设我得佛,他方国土诸菩萨众,闻我名字,不即得至第一第二第三法忍,于诸佛法,不能即得不退转者,不取正觉。

 第七段中,初五摄取他国众生。次三摄取自国众生。次五还摄他国众生,次一还摄自国众生。后二复摄他国众生。

 佛告阿难,尔时法藏比丘说此愿已,以偈颂曰。我建超世愿,必至无上道,斯愿不满足,誓不成等觉。我于无量劫,不为大施主,普济诸贫苦,誓不成等觉。我至成佛道,名声超十方,究竟靡所闻,誓不成等觉。离欲深正念,净慧修梵行,志求无上尊,为诸天人师。神力演大光,普照无际土,消除三垢冥,明济众厄难。开彼智慧眼,灭此昏盲暗,闭塞诸恶道,通达善趣门。功祚成满足,威曜朗十方,日月戢重晖,天光隐不现。为众开法藏,广施功德宝,常于大众中,说法师子吼。供养一切佛,具足众德本,愿慧悉成满,得为三界雄。如佛无碍智,通达靡不照,愿我功德力,等此最胜尊。斯愿若克果,大千应感动,虚空诸天神,当雨珍妙华。佛语阿难,法藏比丘说此颂已,应时普地六种震动。天雨妙华以散其上。自然音乐空中赞言。决定必成无上正觉。

 
 
 
前五篇文章

净土十要(第一) 阿弥陀经要解

净土十要(发刊序)

印光大师论《净土十要》

净土十要(第十)附:彻悟禅师语录

明报应论并问(慧远大师)

 

后五篇文章

净土十要(第二)净土忏愿仪

净土十要(第二)往生净土决疑行愿二门

净土十要(第三)受持佛说阿弥陀经行愿仪

净土十要(第三)附录楂庵法师临行自饯

净土十要(第三)观经三昧门


即以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下救三道苦。惟愿见闻者,悉发菩提心。在世富贵全,往生极乐国。
五明学佛网,文章总访问量:
华人学佛第一选择 (2020-2030)